शिक्षकवृंद

श्री. ज्ञानेश्वर काष्टे

संचालक

सौ. उर्मिला काष्टे

उपसंचालिका

श्री. राधाकृष्ण देवकते

सहशिक्षक

सौ. अयोध्या दुधाटे

सहशिक्षिका

श्री. राजेश हिंगे

सहशिक्षक

श्री. एस. पवार

सहशिक्षिक

सौ. अयोध्या बोबडे

सहशिक्षिका